Mission and Vision SQ

Misioni:

Misioni i Iniciatives per Komunitetin Kosovar eshte per te “kontribuar ne zhvillim te qendrueshem ne zhvillimin rural; rritjen e mireqenjes e popullates duke perforcuar kapacitetet e komuniteteve lokale, shoqerive civile dhe qeverive”.

Visioni:

Vizioni i Iniciatives per Komunitetin Kosovar eshte ” te arrihet nje shoqeri e zhvilluar rurale dhe ritjen e mireqenjes e popullates duke perforcuar kapacitetet e komuniteteve lokale, shoqerive civile dhe qeverive”. Aq me teper ne tentojme te promovojme nje reprezentim me te mire te komunitetit rural ne provesset vendim marrese. Ne keshtu deshirojme te arrijme nje drejtesi dhe nje zhvillim te barabart permes zhvillimit dhe fuqizimi i shtreses se mesme te shoqerise.